На главную страницу
 
 Главная 
 Экспертная сеть 

Положение про Премию
Эксперт года-2006
Оргкомитет-2007
Конкурсная комиссия-2007
Наблюдательный совет-2007
Партнеры проекта-2007
Номинанты 2007
Результаты голосования
Лауреаты премии-2007

Авторизация
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Поиск по порталу


Положення про громадську премію „Експерт року”

Версия для печати Версия для печати

ЗАТВЕРДЖЕНО
Президією Всеукраїнської громадської
наукової організації «Експерти України»
Протокол № 8 від 18 січня 2008 року

В.С.Брюховецький
Президент ВГНО „Експерти України”

 

 

Положення

Всеукраїнської громадської наукової організації
«Експерти України»
«Про громадську премію „Експерт року”»
 

Положення «Про громадську премію „Експерт року”»  (далі – «Положення») складено у відповідності із законодавством України та міжнародними нормами права, що регулюють правовідносини з організаціями, порядок проведення, матеріально-технічне і правове забезпечення та розрахунки у сфері публічних суспільно-корисних та приватно-корисних конкурсів.

Положення встановлює загальні правові та ідейні засади, принципи організації та проведення конкурсу (далі – „Конкурс”) громадської премії „Експерт року” (далі –  „Премія”), визначає основні терміни, що використовуються публічно та у спеціальній договірній документації, регулює правовідносини між особами, що беруть у ньому участь, встановлює їхні права, обов`язки, відповідальність, а також спеціальні процедури та застереження.

Положення визначає критерії та сутність проведення договірних та фінансово-господарських операцій, пов’язаних з Конкурсом, порядок формування та використання створених в рамках Конкурсу спеціальних фондів, заходи та принципи матеріально-технічного забезпечення та формування бюджету, принципи участі та заохочення учасників, методологічні засади та критерії відбору переможців, заходи популяризації та чинники, що визначають його стратегію, мету та наміри.

У межах дії цього Положення складаються та діють спеціальні правила, процедури та правові режими забезпечення організації та проведення Конкурсу, обов`язкові для всіх осіб, що прямо, опосередковано або шляхом реєстрації юридично погодились брати в ній участь як організатори, спонсори, меценати, партнери, учасники, рекламодавці, інші особи або їхні повноважні представники, які повинні дотримуватись таких встановлених спеціальних умов, правил та процедур.

Правила Конкурсу оголошуються публічно через засоби масової інформації (загальні та електронні, в тому числі через Інтернет). Будь-яка особа має право ознайомлення із умовами та правилами Конкурсу в повному обсязі у будь-який час. Організатори забезпечують документально всіх учасників Конкурсу та підтверджують отриманий особою під час дії Конкурсу та набутий за Конкурсом правовий та інтелектуальний статус, право користування імперативами Конкурсу.

Загальні положення, мета і завдання громадської  премії „Експерт року”

Громадська премія „Експерт року” заснована у 2006 році Всеукраїнською громадською науковою організацією „Експерти України” з метою підтримки української науки та культури, підвищення престижу наукової та громадської діяльності, утвердження позитивного іміджу України серед міжнародної наукової громадськості.

Премією нагороджуються спеціалісти України в області наукового прогнозування та експертної оцінки за видатні наукові та проектні досягнення, які мають особливе значення для суспільства та держави.

Оргкомітет Премії

Оргкомітет Премії є колегіальним органом, що здійснює весь комплекс заходів, пов’язаних із забезпеченням та дотриманням всіх процедур за програмою Конкурсу.

Оргкомітет Премії у своїй діяльності керується чинним законодавством та іншими нормативними актами країни проведення, Статутом Всеукраїнської громадської наукової організації „Експерти України”, правилами проведення Конкурсу, а також цим Положенням.

Основними принципами діяльності Оргкомітету є:

 • законність;
 • колегіальність;
 • повнота розгляду Конкурсних пропозицій;
 • дотримання умов, правил та процедур Конкурсу за Положенням та додатками до нього;
 • обґрунтованість прийнятих рішень;
 • рівність усіх Конкурсантів перед Оргкомітетом;
 • незалежність членів Оргкомітету (недопущення втручання в діяльність Оргкомітету будь-яких органів державної влади, а також учасників Конкурсу);
 • професійність членів Оргкомітету.

Склад та порядок утворення Оргкомітету

Оргкомітет Премії складається з представників Президії та Виконавчої дирекції Всеукраїнської громадської наукової організації „Експерти України” (далі – «Організатор Премії»

До складу Оргкомітету, в разі необхідності, можуть залучатися фахівці відповідних державних, громадських установ, органів виконавчої та законодавчої влади,  експерти Всеукраїнської експертної мережі та партнерських організацій.

Організатор Премії направляє в організації та установи письмові запити щодо визначення кандидатур до складу Оргкомітету. Склад Оргкомітету затверджується рішенням Організатора Премії. Кількість учасників Оргкомітету не є сталою і визначається Організатором Премії.

Керує діяльністю Оргкомітету та організовує його роботу Голова Оргкомітету, який обирається на першому організаційному засіданні Оргкомітету з числа членів Президії Організатора Премії простою більшістю голосів.

Голова Оргкомітету в межах своєї компетенції:

 • скликає засідання Оргкомітету;
 • головує на засіданнях Оргкомітету;
 • дає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів Оргкомітету;
 • дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які залучені до роботи Оргкомітету;
 • організовує підготовку матеріалів на розгляд Оргкомітету;
 • забезпечує після закінчення Конкурсу передачу Організатору документації щодо проведення Премії;
 • представляє Оргкомітет у відносинах з установами та організаціями.

Голова Оргкомітету зобов'язаний оповістити всіх членів Оргкомітету про заплановані засідання за два дні до дати їх проведення. Оповіщення проводиться поштою, телефонограмою, факсом або електронною поштою.

Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень Голови Оргкомітету та несе відповідальність за підготовку матеріалів для розгляду Оргкомітету та правильність ведення протоколів засідань.

Члени Оргкомітету зобов'язані брати участь у діяльності Оргкомітету, виконувати розпорядження і доручення Голови Оргкомітету.

Засідання Оргкомітету є правомочним за умови участі в ньому не менш 2/3 всіх членів.

Члени Оргкомітету користуються рівним правом голосу при прийнятті рішень.

Рішення Оргкомітету про визначення переможців у номінаціях приймається не менш як 2/3 присутніх на засіданні членів Оргкомітету за матеріалами та висновками, що подані за підсумками відповідних турів Конкурсу. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Оргкомітету.

Всі рішення Оргкомітету приймаються шляхом поіменного усного голосування (тільки „за” або „проти”), результати якого заносяться до відповідного протоколу.

Рішення Оргкомітету оформлюється протоколами, що підписуються Головою Оргкомітету.

Діяльність Оргкомітету припиняється рішенням Організатора Конкурсу після затвердження результатів Конкурсу та нагородження його переможців.

Оргкомітет Конкурсу відповідно до покладених на нього завдань через повноважних представників:

 • визначає відповідно до законодавства та цього Положення терміни та місце проведення Конкурсу, місце та час проведення урочистої церемонії нагородження переможців;
 • розробляє умови Конкурсу, конкурсну документацію та проект оголошення про проведення Конкурсу;
 • визначає кількість та фахову спрямованість номінацій Премії у поточному році;
 • реєструє Заявки на участь у Конкурсі;
 • надає конкурсантам необхідну інформацію (документацію, роз'яснення) для підготовки пропозицій;
 • розглядає конкурсні пропозиції, визначає їх відповідність умовам Конкурсу;
 • залучає експертів та інших фахівців до роботи, пов'язаної з оцінкою конкурсних пропозицій;
 • формує та затверджує склад Конкурсної Комісії та Наглядової Ради Конкурсу;
 • веде переговори, укладає угоди та складає договори про співпрацю з партнерами Конкурсу;
 • приймає рішення про наявність та розмір грошової складової Премії;
 • організовує пошук та збір інформації, яка необхідна для виконання покладених на Конкурс завдань;
 • повідомляє переможців про результати Конкурсу;
 • здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством, необхідні для виконання своїх завдань.

Оргкомітет під час здійснення процесуальних дій, пов’язаних з організацією та проведенням Конкурсу, складає такі документи:

 1. Рішення про оголошення Конкурсу.
 2. Рішення про оголошення переможців Конкурсу.
 3. Протоколи засідань Оргкомітету.

Зазначені документи складаються за встановленою формою.

Всі витрати, пов'язані з діяльністю Оргкомітету, забезпечуються Оргкомітетом. Організатор Премії зобов'язаний забезпечити Оргкомітет необхідним приміщенням для проведення її засідань, засобами зв'язку, канцелярським приладдям тощо.

Конкурсна Комісія

Конкурсна Комісія складається з провідних фахівців, науковців, видатних політичних та громадських діячів, що мають великий досвід роботи та авторитет у експертному співтоваристві, а також є експертами Всеукраїнської експертної мережі.

Відбір експертів до Конкурсної Комісії проводиться Оргкомітетом Премії.

Конкурсна Комісія визначає переможців Конкурсу за методикою, розробленою та погодженою Оргкомітетом Конкурсу.

Висновки членів Конкурсної Комісії обов’язково враховуються при визначенні переможців у кожній з номінацій, протоколюються Оргкомітетом та публікуються на порталі Всеукраїнської експертної мережі, у засобах масової інформації та у мережі Інтернет.

Принципи роботи Конкурсної Комісії:

 • законність
 • незалежність
 • колегіальність
 • відкритість
 • неупередженість
 • обґрунтованість у прийнятті рішень
 • професіоналізм.

Наглядова Рада Конкурсу

Наглядова Рада Конкурсу складається з видатних українських за закордонних науковців, політичних та громадських діячів, що мають авторитет у суспільстві та визнання у міжнародному експертному співтоваристві.

Наглядова Рада здійснює нагляд за дотриманням всіх положень на процедур проведення Конкурсу, попереджує будь-які порушення та виступає гарантом дотримання принципів незалежності, відкритості, чесності та прозорості проведення процедур Конкурсу.

Партнери Конкурсу

Партнер громадської Премії „Експерт року” – юридична або фізична особа, що на підставі окремого договору з організатором Конкурсу бере участь у реалізації конкурсної Програми шляхом матеріально-технічного, фінансового, інтелектуального чи інформаційного забезпечення Конкурсу та діяльності Оргкомітету.

Спонсор громадської Премії „Експерт року” – юридична або фізична особа, що на підставі окремого договору із організатором Конкурсу бере участь у конкурсних заходах шляхом матеріально-технічного, фінансового, інтелектуального чи інформаційного забезпечення Конкурсу у приватнокорисних цілях.

Меценат громадської Премії „Експерт року” – юридична або фізична особа, що на підставі окремого договору із організатором Конкурсу бере участь у конкурсних заходах шляхом матеріально-технічного, фінансового, інтелектуального чи інформаційного забезпечення Конкурсу без приватної користі.

Рекламодавець громадської Премії „Експерт року” – юридична або фізична особа, що на підставі окремого договору із організатором Конкурсу здійснює власну рекламну кампанію в межах проведення та реалізації програми Конкурсу.

Конкурсна документація – комплект документів, що містить інформацію про умови та процедуру проведення Конкурсу.

Переможець Конкурсу – особа, що за підсумками Конкурсу отримала перемогу у відповідній номінації та здобула право на отримання Премії.

Переможний пакет – встановлений Оргкомітетом перелік матеріальних та інтелектуальних прав, переваг, привілеїв, що набув переможець за підсумками проведення двох турів Конкурсу, отримане право використання імперативів Премії.

Імперативи Премії – встановлений Оргкомітетом режим користування певними правами, перевагами та привілеями у зв`язку із офіційною участю у Конкурсі на отримання Премії.

Організація забезпечення Конкурсу

З метою матеріально-технічного та організаційного забезпечення Премії Організатор Премії та Оргкомітет здійснюють залучення на договірній основі партнерів із числа рекламодавців, представників засобів масової інформації, аудиторів, юристів, власників приміщень, техніки, засобів зв’язку тощо.

Права, обов’язки та система здійснення розрахунків із партнерами обумовлюються письмовим Договором.

З метою організації та проведення Конкурсу Оргкомітетом вживаються заходи щодо його:

 • правового,
 • документального,
 • матеріально-технічного,
 • фінансового,
 • інформаційного,
 • інтелектуального забезпечення

Правове забезпечення Конкурсу

Правове забезпечення Конкурсу на отримання Премії здійснюється Оргкомітетом шляхом узгодження всіх правил та процедур із чинним законодавством України та міжнародними нормами права, на підставі яких здійснюється така діяльність та за дотриманням яких стежать призначені та залучені Оргкомітетом фахівці та спеціалісти.

Документальне забезпечення Конкурсу

Документальне забезпечення Конкурсу здійснюється Оргкомітетом шляхом складання на всіх етапах оголошення, проведення та закінчення Конкурсу спеціальних та затверджених документів, які є юридичними та фактичними підставами набуття (отримання), дії, користування та припинення спеціальних прав всіма особами, що прямо або опосередковано беруть участь у всіх заходах Конкурсу.

Матеріально-технічне забезпечення Конкурсу

Матеріально-технічне забезпечення Конкурсу здійснюється Оргкомітетом шляхом укладання спеціальних угод та договорів (а також їх виконання) із партнерами, що на спеціально визначених документами умовах надають як меценати та спонсори необхідне майно, матеріали, виконують роботи та послуги, що необхідні для послідовного здійснення процедур в рамках Конкурсу.

Фінансове забезпечення Конкурсу

Фінансове забезпечення Конкурсу здійснюється Оргкомітетом шляхом залучення коштів від меценатів та спонсорів Конкурсу та власного капіталу для проведення запланованих організаційних та розпорядчих дій.

Інформаційне забезпечення Конкурсу

Інформаційне забезпечення Конкурсу здійснюється Оргкомітетом шляхом створення, передачі, розповсюдження та поширення інформації через засоби масової інформації та Інтернет для всебічної інформованості всіх осіб, що прямо або опосередковано беруть участь у заходах Конкурсу, а також задля публічності та відкритості для суспільства власних намірів організаторів.

Інтелектуальне забезпечення Конкурсу

Інтелектуальне забезпечення Конкурсу здійснюється Оргкомітетом шляхом залучення та реалізації спеціальних програм, інтелектуального потенціалу власних та залучених спеціалістів, зареєстрованих та набутих від осіб прав та власності на авторські та суміжні права.

Під час організації та проведення Конкурсу всі фінансово-господарські операції учасників здійснюються у відповідності із вимогами чинного законодавства України та банківськими нормами щодо порядку здійснення розрахунків.

Символіка громадської Премії „Експерт року”

Премія „Експерт року” являє собою статуетку, виготовлену зі спеціального сплаву на підставці з каменю. Додатком до Премії може бути її грошова частина, наявність та обсяг якої визначається Оргкомітетом Конкурсу.

Номінації громадської Премії „Експерт року”

Громадська Премія „Експерт року” вручається провідним спеціалістам України у різних сферах діяльності, у тому числі у сферах:

 • Економіки
 • Політики та суспільних відносин
 • Освіти
 • Охорони здоров’я
 • Культури

Умови висування номінантів

Подання та прийняття заявок на участь у Конкурсі здійснюється Оргкомітетом за встановленою формою у письмовому або електронному вигляді.

Номинантів на отримання Премії „Експерт року” можуть висувати:

 • Експерти Всеукраїнської експертної мережі;
 • Члени Всеукраїнської громадської наукової організації „Експерти України”;
 • Партнери ВЕМ та ВГНО „Експерти України”:
 • науково-дослідні, проектні, експертні організації;
 •  громадські організації України;
 • засоби масової інформації;
 • спонсори та меценати Премії

Вимоги до номінантів громадської Премії „Експерт року”:

Номінантами на отримання громадської Премії „Експерт року” можуть стати громадяни України або інших країн, що протягом календарного року мали важливі досягнення у сфері наукового прогнозування або експертної оцінки, які мають бути визнані експертним співтовариством та підтверджені відповідними експертними висновками.

Цінність досягнень визначається тією користю, яку вони принесли або можуть принести суспільству та державі.

Рішення про право участі номінанта у Конкурсі приймається Оргкомітетом після детального вивчення даних заповненої за встановленою формою заявки.

Інформація про номінантів на Премію оприлюднюється на сторінках Інтернет-порталу ВЕМ, у друкованих виданнях та на каналах медіа-партнерів.

Оголошення про початок Конкурсу

Оргкомітет готує та розповсюджує не пізніше як за 20 днів до оголошеної дати початку Конкурсу оголошення про початок конкурсного відбору, яке повинно містити таку інформацію:

 • основні умови Конкурсу;
 • мінімальні вимоги для номінантів;
 • термін подання та адреса, за якою подаються заявки на участь у Конкурсі;
 • місце та дата початку роботи Оргкомітету;
 • телефон для довідок з питань Конкурсу.

Перший тур Конкурсу

У першому турі Конкурсу:

 • За методикою, розробленою та погодженою Оргкомітетом Конкурсу, здійснюється Конкурсний відбір номінантів на отримання громадської Премії „Експерт року”;
 •  На порталі Всеукраїнської експертної мережі відбувається обговорення кандидатур номінантів;
 • Оргкомітетом Конкурсу складаються загальні списки номінантів на отримання Премії.

Другий тур Конкурсу

У другому турі Конкурсу:

 • Конкурсна Комісія визначає переможців Конкурсу за методикою, розробленою та погодженою Оргкомітетом Конкурсу;
 • Під час проведення щорічної Конференції експертів Всеукраїнської експертної мережі та Всеукраїнської громадської наукової організації „Експерти України” відбувається оголошення переможців Конкурсу та проводиться урочиста церемонія їх нагородження: вручення Премій експертам, що посіли перше місце у кожній з номінацій, та вручення почесних грамот експертам, що посіли друге та третє місце у кожній з номінацій;
 •  Рейтинг номінантів Конкурсу, а також прізвища переможців оприлюднюються під час підсумкової прес-конференції, публікуються у засобах масової інформації та у мережі  Інтернет.

Підбиття підсумків Конкурсу

Підбиття підсумків Конкурсу за проведеними першим та другим турами здійснюється Оргкомітетом Конкурсу на засіданні за участю представників Конкурсної Комісії та Наглядової Ради Конкурсу шляхом аналізу проведеного визначення переможців за методикою, розробленою та погодженою Оргкомітетом Конкурсу.

Підсумовування результатів Конкурсу Оргкомітетом здійснюється за принципами прозорості та публічності. За підсумками Конкурсу Оргкомітет складає Протокол та рішення про оголошення переможців Конкурсу. Копії Протоколу та рішення у триденний термін надсилається номінантам та переможцям Конкурсу.

Оголошення переможців Конкурсу

Оголошення переможців Конкурсу та проведення урочистої церемонії нагородження відбувається під час проведення щорічної Конференції експертів Всеукраїнської експертної мережі та Всеукраїнської громадської наукової організації „Експерти України”.

Урочиста церемонія нагородження

Урочиста церемонія вручення Премії „Експерт року” проводиться за сценарієм, затвердженим Оргкомітетом Конкурсу.

Час та місце проведення Урочистої церемонії також визначає Оргкомітет Конкурсу.

Учасниками Урочистої церемонії є Організатор Премії, члени Оргкомітету, Конкурсної Комісії, Наглядової Ради Конкурсу, номінанти та переможці Конкурсу, запрошені експерти, представники партнерських організацій, української та міжнародної спільноти, наукового співтовариства, влади та бізнесу.

Прикінцеві положення

У разі порушення процедур проведення Конкурсу, інших умов цього Положення конкурсанти мають право звернутися з відповідною заявою до Оргкомітету. Заява може бути подана не пізніше двох тижнів після одержання копії рішення Оргкомітету.

Оргкомітет після одержання заяви зобов'язаний перевірити викладені претензії і в разі виявлення порушень переглянути власне рішення про визначення переможця Конкурсу і дати відповідь щодо суті заяви протягом 3 календарних днів з моменту її одержання.

Не можуть бути опротестовані рішення Оргкомітету про вибір способу проведення Конкурсу та процедури визначення переможця.

Захист інтелектуальних та інших (також набутих) прав осіб та інших сторін, що беруть участь у Конкурсі, а також забезпечення страхування можливих ризиків при здійснені такої діяльності, відбувається в межах законодавства та на підставі договорів. Власність на інтелектуальні права, набуті в результаті здійснення діяльності, належить Організаторам Конкурсу, а також особам, яким відповідні та означені набуті права, передані за встановленими правилами та процедурами. Ніхто з учасників та переможців Конкурсу не може бути позбавлений набутих прав. Організатори Конкурсу зобов’язуються виступити на боці особи, щодо якої набуті нею права за Конкурсом нівелюються чи оскаржуються у будь-яких легальних інституціях.

 Всеукраинская экспертная сеть
Разработка ВОНО «Эксперты Украины»

© «ВЭС», 2020
Разработка и поддержка – Всеукраинская общественная научная организация "Эксперты Украины". © Все права защищены. Использование материалов портала разрешается при условии ссылки (для Интернет-изданий – гиперссылки) на www.experts.in.ua