На главную страницу
 
 Главная 
 Экспертная сеть 

Учередительная конференция
Устав
Свидетельство о регистрации
Документы

Авторизация
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Поиск по порталу


Эксперты Украины

Устав

Версия для печати Версия для печати

СТАТУТ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ЕКСПЕРТИ УКРАЇНИ»  

КИЇВ – 2007

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Всеукраїнська громадська наукова організація „Експерти України” (далі - "Організація") є всеукраїнською громадськоюнауковою організацією, яка об'єднує вчених на засадах спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

Вчений – фізична особа (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), яка має повну вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові (або) науково-технічні результати.

1.2.  У своїй діяльності Організація керується принципами гуманізму, верховенства права, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей, прав і свобод людини і громадянина.

1.3.  Організація є юридичною особою з усіма юридичними правомочностями, що охоплюються цим поняттям згідно із законодавством України, зокрема, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, мати обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському або третейському суді, мати майно (рухоме і нерухоме) на праві власності , мати самостійний баланс, відкривати рахунки у банках (у національній грошовій одиниці та іноземній валюті); мати печатку, штампи, бланки, вимпели, значки, інші атрибути та символіку, зразки яких затверджуються Президією Організації. Символіка Організації реєструється в установленому законом порядку.

1.4.  Організація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому порядку та має статус Всеукраїнської громадської наукової організації - поширює свою діяльність на території України.

1.5.  Правовою основою діяльності Організації є Конституція України, Закон України "Про об'єднання громадян", Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, інше законодавство України та цей Статут.

1.6.  Виходячи зі своїх інтересів, Організація співпрацює і взаємодіє з політичними партіями, громадськими організаціями, спілками, господарськими товариствами, підприємствами, об’єднаннями, органами державної влади і управління, місцевого самоврядування.

Організація підтримує прямі міжнародні зв'язки, укладає відповідні угоди і контракти, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України на підставі законодавства, відповідних угод, взаємної поваги та домовленості щодо невтручання у справи кожної сторони.

1.7.  Організація створена і здійснює свою діяльність на демократичних засадах і принципах добровільності, гласності, законності, рівноправності всіх її членів, незалежно від партійності, релігійних переконань, мови та національної приналежності.

1.8.  Для здійснення своїх мети та завдань, визначених цим Статутом, відповідно до свого правового статусу, Організація користується правами:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та громадських організаціях;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
 • вносити пропозиції до органів влади та управління з питань діяльності Організації;
 • поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації та підприємства, необхідні для виконання статутних завдань та мети Організації;

1.9.  Повна назва Організації:

українською мовою – Всеукраїнська громадська наукова організація „ЕКСПЕРТИ УКРАЇНИ”

російською мовою – Всеукраинская общественная научная организация „ЭКСПЕРТЫ УКРАИНЫ”

1.10. Скорочена назва Організації:

українською мовою - ВГНО „Експерти України”, російською мовою – ВОНО „ЭКСПЕРТЫ УКРАИНЫ”.

1.11. Місцезнаходження організації: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, офіс 708.  

 

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основна мета Організації:

задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння реалізації конституційних прав і свобод громадян України, підвищенню ролі особистості в громадянському суспільстві.

2.2.  Основними завданнями Організації є:

 • сприяння розвитку відповідних напрямків науки;
 • сприяння формуванню експертного середовища України;
 • аналіз актуальних проблем українського суспільства;
 • стимулювання генерації та запровадження нових ідей, ініціатив і проектів культурного, соціального й економічного розвитку України та окремих її територій;
 • залучення висококваліфікованих професіоналів у процеси культурного й соціально-економічного розвитку країни;
 • сприяти розгортанню мережевих „фабрик думок” (вивчення ситуацій, тенденцій, обговорення проектів, експертиза варіантів рішень тощо) з найбільш актуальних питань життя в Україні;
 • громадська експертна оцінка ефективності й можливих наслідків прийнятих владою рішень, ініціатив і законопроектів;
 • формування умов і можливостей (форм, інструментів) прояву громадянської активності представників експертного співтовариства;
 • участь у виконанні просвітницьких функцій;
 • сприяння розвитку ринку інтелектуальних послуг;
 • громадська інформаційно-аналітична діяльність;
 • заснування засобів масової інформації.

2.3.  Для виконання статутних цілей і завдань Організація в установленому порядку:

 • забезпечує професійну та творчу взаємодію експертів, використовуючи для цього можливості Інтернету, засобів масової інформації;
 • може створювати тимчасові наукові колективи;
 • проводить семінари й конференції, інші заходи, метою яких є обговорення експертами найбільш актуальних проблем суспільства й держави;
 • координує науково-дослідні роботи членів організації;
 • бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах і інших заходах, які проводять інші організації;
 • взаємодіє з органами влади;
 • утворює науково-дослідні, проектно-конструкторські, експертні, консалтингові, пошукові організації;
 • розробляє, видає та оприлюднює методичні, довідково-інформаційні й інші друковані матеріали, пов’язані з діяльністю Організації;
 • укладає трудові договори й контракти з фізичними або юридичними особами відповідно до діючого законодавства України;

Для виконання своїх статутних завдань Організація може створювати робочі органи – комітети, комісії й т. п. , порядок утворення й діяльність яких визначаються Положеннями, затверджуваними Президією.

 

III. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1.  Членство в Організації є добровільним індивідуальним і може бути колективним.

Індивідуальними членами Організації можуть бути вчені - громадяни України, іноземці, які досягли 25 років, мають повну вищу освіту й досвід роботи не менше 2-х років, які визнають Статут Організації та сприяють реалізації її цілей.

Колективними членами Організації є об'єднання громадян, колективи підприємств, установ і організацій, господарських товариств, які визнають Статут Організації та прийняті Президією до членів Організації на підставі заяви та рішення зборів колективу, підприємства чи установи.

3.2.  Прийом до Організації та виключення з неї здійснюється Осередком відповідно до затвердженого Президією Положення про членство. Особа, яка бажає вступити до Організації, повинна відповідати вимогам п. 3.1., подати заяву осередку про вступ до Організації а також сплатити членський внесок. Рішення по суті заяви приймається на загальних зборах осередку протягом місяця. В осередку понад 50 осіб рішення про вступ до членів Організації (чи вихід) ухвалюється координаційним комітетом осередку.

Розмір, спосіб та форма сплати членських внесків визначається Положенням про членські внески, яке затверджується Президією.

3.3. Особам, які вступили до Організації (стали її членами), видається документ встановленого зразка, який засвідчує їх членство в Організації.

3.4. Членство в Організації може бути припинене на підставі:

а) заяви про вихід з Організації;

б) порушення членом положень Статуту Організації, невиконання    протягом року і більше своїхобов'язків, пов'язаних з участю у діяльності Організації, завдання навмисної шкоди Організації чи її майну;

в) несплати членських внесків протягом року і більше або невиконання зобов’язань перед Організацією, взятих у відповідності до Положення про членські внески.

Виключення членів з Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів осередку за умови, коли за це проголосувало більше ніж членів, присутніх на зборах. Рішення про виключення приймається в місячний строк з дня подання заяви чи настання підстав для припинення членства.

Особа, виключена осередком з Організації, має право апелювати до Конференції, рішення якої з цього приводу є остаточним.

3.5. Члени Організації мають право:

 • обирати та бути обраними до складу керівних органів Організації;
 • брати участь у роботі керівних органів Організації;
 • вносити пропозиції, клопотання щодо поліпшення діяльності Організації та її органів;
 • брати участь у навчальних, методичних, та інших заходах, які проводить Організації;
 • брати участь у плануванні й обговоренні діяльності Організації, користуватися майном та символікою Організації;
 • використовувати словосполучення ВГНО „Експерти України” в засобах масової інформації за згодою Президії Організації;
 • отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності Організації;
 • вийти з членів Організації у порядку, передбаченому цим Статутом;
 • користуватись підтримкою Організації у своїй діяльності, яка відповідає статутній меті Організації;
 • передавати у користування або володіння Організації майно та/або кошти.

3.6. Члени Організації зобов'язані:

 • дотримуватись Статуту;
 • сприяти діяльності Організації;
 • сплачувати членські внески;
 • підтримувати авторитет Організації, не вчиняти дій, які б суперечили її статутним цілям, підривали її престиж;
 • виконувати рішення, прийняті керівними органами Організації в межах їх компетенції.

3.7. Організація може делегувати окремим своїм членам повноваження, зміст яких визначається в кожному окремому випадку окремим документом, схваленим Президією Організації. 

 

IV.СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

ОСЕРЕДКИ.

4.1. Органами управління Організацією є Конференція, Президія, Виконавча дирекція та Ревізійна комісія.

4.2. Вищим органом управління Організації є Конференція її членів (далі – Конференція).

4.3. Конференція   членів   Організації   вправі   ухвалювати   рішення   з   усіх питань діяльності Організації.

4.4. До виняткової компетенції Конференції відносяться:

 • затвердження змін та доповнень до Статуту;
 • обрання членів Президії;
 • заслуховування звітів Президента про діяльність Президії;
 • обрання ревізійної комісії і заслуховування її звітів;
 • ухвалення рішень про прийняття до Організації нових членів і виключення членів зі складу Організації - у разі апеляції до Конференції особи, яку не прийняли до осередку або виключили з нього;
 • реалізація права власності;
 • вирішення питань про реорганізацію й ліквідацію Організації.

4.5. Конференція скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. На вимогу 1/3 членів Організації або не менше 2/3 складу Президії або на вимогу Ревізійної комісії повинна бути скликана позачергова Конференція.

Про місце й час проведення Конференції, а також про порядок денний Президія повинна повідомити Осередки не пізніше ніж за 40 днів до призначеного терміну.

У Конференції беруть участь по одному делегату від кожного осередку, які обираються Загальними Зборами відповідного осередку, та додатково, в залежності від кількості членів в кожному осередку - один делегат від кожних п’ятдесяти членів відповідного осередку, але не більше десяти делегатів від кожного осередку.

4.6. Конференція вправі приймати рішення, якщо на її засіданні присутні 2/3 делегатів, обраних загальними зборами Осередків.

Рішення Конференції приймаються більшістю голосів (простою або кваліфікованою згідно з пропозиціями Президії) присутніх делегатів, крім випадків, окремо зазначених у цьому Статуті.

   Рішення Конференції приймаються кваліфікованою більшістю голосів (2/3 від присутніх на Конференції делегатів) з питань зазначених в п. 4.3. Статуту.

4.7. Загальне керівництво діяльністю Організації в період між Конференціями здійснює Президія.

4.8. До компетенції Президії відносяться:

 • визначення основних напрямків діяльності Організації;
 •  забезпечення виконання рішень Конференції;
 • утворення дорадчого органу та затвердження його складу за поданням Президента;
 • призначення Виконавчого директора за поданням Президента;
 • затвердження внутрішніх нормативних документів/положень;
 • затвердження кошторису та річного бюджетуОрганізації та Виконавчої дирекції;
 • затвердження штатного розпису Виконавчої дирекції;
 • контроль за діяльністю Виконавчої дирекції у формі заслуховування звітів виконавчого директора, головного бухгалтера і/чи інших посадових осіб Організації;
 • ухвалення рішень про створення тимчасових наукових колективів для реалізації мети та статутних завдань Організації та погодження кошторисів і кандидатур керівників таких тимчасових наукових колективів;
 • затвердження рішень загальних зборів осередків про заснування осередків;
 • затвердження рішень загальних зборів осередків про кандидатуру голови осередку;
 • затвердження рішень загальних зборів осередків про прийом/виключення колективного члена;
 • ухвалення рішень про ліквідацію Осередків;
 • ухвалення рішень про заснування госпрозрахункових установ, організацій, підприємств, а також осередків, необхідних для виконання статутних завдань і цілей Організації;
 • призначення керівників заснованих Організацією госпрозрахункових установ, організацій, підприємств;
 • скликання Конференції, в т.ч. позачергової Конференції на вимогу Ревізійної комісії;
 • затвердження логотипу і символіки Організації;
 • інші питання, які не відносяться до компетенції Конференції.

4.9. Президія обирається Конференцією з числа членів Організації строком на п’ять років.

4.10. Кількісний склад Президії повинен бути непарним і складати не менше п’яти чоловік.

4.11. Засідання Президії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Президія вважається правомочною, якщо на її засіданні є присутніми не менше 1/2 її членів. Рішення Президії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

4.12. Президію Організації очолює Президент, який обирається з членів Президії відкритим голосуванням строком на п’ять років.

4.13. Президент самостійно вирішує всі питання діяльності Організації, крім віднесених до виняткової компетенції Конференції. Президент діє без доручення від імені Організації, представляє її інтереси у відносинах із громадянами і юридичними особами; умежах наданих йому прав розпоряджається майном Організації, відкриває рахунки, укладає договори, у тому числі - трудові, видає доручення, видає накази.

4.14. Не рідше одного разу на рік Президент звітує перед Конференцією про результати діяльності Організації.

4.15. Президент вправі в будь-який час відмовитися від виконання своїх обов'язків, попередивши про це Президію в письмовій формі не пізніше ніж за два місяці від дня фактичної відмови. У випадку відмови Президента від виконання своїх обов'язків скликається засідання Президії, на якій обирається новий Президент.

4.16. Поточна діяльність Організації забезпечується Виконавчою дирекцією, яка діє на підставі положення про виконавчу дирекцію, яке затверджується Президією. Очолює Виконавчу дирекцію Виконавчий директор, який:

 • формує і виконує затверджений Президією річний бюджет Організації і Виконавчої дирекції;
 • формує штатну чисельність працівників Виконавчої дирекції;
 • формує програму діяльності Виконавчої дирекції;
 • систематично протягом року звітує перед Президією і раз на рік – перед Конференцією Організації про роботу Виконавчої дирекції;
 • розробляє проекти планів діяльності Організації і плани фінансування (бюджет);
 • здійснює оперативне керівництво роботою Організації;
 • за дорученням Президента укладає й підписує договори (угоди), у т.ч. – трудові;             
 • підписує фінансові документи й документи суворої звітності, підписує накази;
 • організовує роботу штатних працівників Організації і Виконавчої дирекції;
 • приймає на роботу та звільняє штатних працівників Організації і Виконавчої дирекції;
 • здійснює підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Президії й Конференції.

4.17. Контроль за діяльністю Президента та Президії здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Конференцією з числа членів Організації строком на п'ять років у кількості не менше трьох осіб.

Ревізійна комісія проводить щорічно не менше однієї ревізії і подає Конференції звіти про результати своїх перевірок, а також висновок по річному звіту Президента. Ревізійна комісія має право проводити позачергові перевірки.

Ревізійна комісія вправі витребувати від членів і посадових осіб Організації всі необхідні бухгалтерські, фінансові й інші документи, які мають відношення до діяльності Організації, а також - особисті пояснення з питань діяльності Організації.

У випадку виявлення зловживань, які суперечать істотним інтересам членів Організації, Ревізійна комісія вправі вимагати від Президії проведення аудиторської перевірки та скликання позачергової Конференції.

Президія і Ревізійна комісія, які не виправдали довіри членів Організації, можуть бути переобрані на черговій Конференції.

4.18. Організація може створювати дорадчий орган, що діє на основі Положення, яке затверджується Президією Організації.

4.19. Основою Організації є її Осередки, які створюються за територіальним принципом за місцем проживання.

4.20. Осередки діють на підставі цього Статуту та Положення про осередки, яке затверджується Президією Організації.

4.21. Осередки   утворюються   у   складі   не   менше   трьох осіб.   Рішення про заснування осередку оформляється протоколом і затверджується Президією Організації.

4.22. Осередки представляють кандидатуру на посаду Голови осередку, якого затверджує Президент, і який координує діяльність членів осередків у період між Загальними зборами осередку та забезпечують взаємодію з Президією, Президентом  та Виконавчою дирекцією Організації.

4.23. Осередок може бути розпущений (ліквідований) рішенням Президії за порушення, передбачені Положенням про Осередок і/чи Статутом Організації.

4.24. Осередки здійснюють свою легалізацію шляхом повідомлення про заснування.

 

V. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1.  Джерелами надходження фінансових коштів є:

а)     пасивні доходи;

б)     пожертвування (благодійні та спонсорські внески) від юридичних та фізичних осіб;

в)     інші грошові надходження, не заборонені законодавством України про неприбуткові організації.

5.2.  Джерелами формування майна Організації є:

 • безповоротні внески підприємств, організацій та громадян, в тому числі членські внески;
 • доходи від цінних паперів;
 • грошові та майнові внески засновників Організації;
 • придбане Організацією майно;
 • інші джерела, що не заборонені законодавством України.

5.3. Відповідно до законодавства Організація може мати у своїй власності споруди, будинки, устаткування, інвентар, кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для забезпечення її статутної діяльності. Оперативно-розпорядче управління за вищевказаними об'єктами здійснює Виконавча дирекція разом із Президією.                 

5.4. Кошти Організації, які перебувають у її розпорядженні, використовуються Виконавчою дирекцією за згодою Президії й тільки щодо здійснення Організацією Статутної діяльності.

 

VI. ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1.  З метою виконання своїх статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.

6.2. Організація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6.3. Організація є неприбутковою організацією, діяльність якої оподатковується відповідно до положень Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” у частині положень про неприбуткові організації.

 

VII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

Внесення змін і доповнень до даного Статуту є компетенцією Конференції Організації. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймається голосів делегатів Конференції. Зміни та доповнення до Статуту Організації підлягають реєстрації в обов'язковому порядку.

 

VIII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації у відповідності до положень чинного законодавства України.

8.2. Реорганізація відбувається за рішенням Конференції Організації. У випадку реорганізації вся сукупність майнових та немайнових прав та обов'язків Організації переходить до правонаступника (правонаступників).

8.3. Організація може бути ліквідована:

 • за рішенням делегатів Конференції;
 • за рішенням суду;
 • з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

8.4. У разі прийняття рішення Конференції про ліквідацію Організації, ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка утворюється Конференцією або іншим органом, визначеним законодавством України.

8.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Організації. Ліквідаційна комісія у порядку, визначеному законодавством України, публікує повідомлення про ліквідацію Організації в офіційному друкованому виданні згідно з чинним законодавством, оцінює наявне майно Організації, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Організації третім особам, а також її членам, складає ліквідаційний баланс та подає його Конференції або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

8.6. Претензії до Організації задовольняються з її майна у порядку черговості та в строки, визначені чинним законодавством України.

8.7. Організація вважається ліквідованою з моменту внесення запису про це до реєстру об'єднань громадян.

8.8. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. Кошти і майно Організації, у разі її ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами. Всеукраинская экспертная сеть
Разработка ВОНО «Эксперты Украины»

© «ВЭС», 2020
Разработка и поддержка – Всеукраинская общественная научная организация "Эксперты Украины". © Все права защищены. Использование материалов портала разрешается при условии ссылки (для Интернет-изданий – гиперссылки) на www.experts.in.ua